[artinfo] Kunstlerhaus Schloss Balmoral rezidencia 2002

Andrea Szekeres asz@c3.hu
Thu, 14 Jun 2001 18:12:15 +0200


--=====================_26413971==_.ALT
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

K=FCnstlerhaus Schlo=DF Balmoral - Balmoral Fellowship 2002

A K=FCnstlerhaus Schlo=DF Balmoral  8 rezidencia-=F6szt=F6nd=EDjat hirdet=
 2002-re.
Jelentkezni lehet a vil=E1g minden t=E1j=E1r=F3l, korhat=E1r n=E9lk=FCl.=
 1995 =F3ta a=20
fest=E9szet, szobr=E1szat, install=E1ci=F3, rajz, grafika, design, fot=F3 =
=E9s=20
m=FBv=E9szetelm=E9let ter=FClet=E9r=F5l =E9rkeztek a K=FCnstlerhaus=
 =F6szt=F6nd=EDjasai. A=20
K=FCnstlerhaus fontosnak tartja a helyi k=F6z=F6ns=E9g bevon=E1s=E1t is,=
 el=F5ad=E1sok,=20
szemin=E1riumok, koncertek =E9s ki=E1ll=EDt=E1sok form=E1j=E1ban.

Bad Ems 15.000 lakos=FA f=FCrd=F5v=E1ros Koblenzt=F5l mintegy 18=
 kilom=E9ternyire=20
d=E9l-keletre, a Lahn partj=E1n. Aut=F3p=E1lya k=F6ti =F6ssze Frankfurttal=
 =E9s K=F6lnnel.

Az =F6szd=F6nd=EDj havi 2000 DEM. A rezidencia =E1ltal=E1ban 11 h=F3napra=
 sz=F3l, 2002.=20
janu=E1r 15-t=F5l december 15-ig. A K=FCnstlerhaus egy lak=F3szob=E1t=
 (zuhannyal =E9s=20
WC-vel) =E9s egy m=FBteremet biztos=EDt minden k=E9pz=F5m=FBv=E9sz sz=E1m=E1=
ra. Ezen k=EDv=FCl=20
m=FBhelyek, fot=F3laborat=F3rium, k=F6nyvt=E1r =E9s komputerek =E1llnak=
 rendelkez=E9sre.

P=E1ly=E1zni csak a K=FCnstlerhaus Schlo=DF Balmoralt=F3l beszerzett=
 jelentkez=E9si=20
lapon lehet, amelyen minden sz=FCks=E9ges inform=E1ci=F3 megtal=E1lhat=F3 a=
 p=E1ly=E1zathoz=20
mell=E9kelend=F5 kieg=E9sz=EDt=F5 anyagokr=F3l is. A jelentkez=E9si lapokat=
 =EDr=E1sban=20
k=E9rhetik a K=FCnstlerhaus Schlo=DF Balmoral titk=E1rs=E1g=E1t=F3l, vagy=
 let=F6lthet=F5 a=20
K=FCnstlerhaus weboldal=E1r=F3l:=
 http://www.balmoral.de/phil/balmoral-application.pdf

A p=E1ly=E1zati hat=E1rid=F5: 2002. augusztus 25. (postab=E9lyegz=F5=
 szerint)

K=FCnstlerhaus Schlo=DF Balmoral
Villenpromenade 11
D-56130 Bad Ems
Telefon (02603) 9419-0
Telefax (02603) 9419-16
e-mail: info@balmoral.de
http://www.balmoral.de

--=====================_26413971==_.ALT
Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html>
<b>K=FCnstlerhaus Schlo=DF Balmoral - Balmoral Fellowship 2002<br>
<br>
</b>A K=FCnstlerhaus Schlo=DF Balmoral&nbsp; 8 rezidencia-=F6szt=F6nd=EDjat =
hirdet
2002-re.<br>
Jelentkezni lehet a vil=E1g minden t=E1j=E1r=F3l, korhat=E1r n=E9lk=FCl.=
 1995 =F3ta a
fest=E9szet, szobr=E1szat, install=E1ci=F3, rajz, grafika, design, fot=F3 =
=E9s
m=FBv=E9szetelm=E9let ter=FClet=E9r=F5l =E9rkeztek a K=FCnstlerhaus=
 =F6szt=F6nd=EDjasai. A
K=FCnstlerhaus fontosnak tartja a helyi k=F6z=F6ns=E9g bevon=E1s=E1t is, el=
=F5ad=E1sok,
szemin=E1riumok, koncertek =E9s ki=E1ll=EDt=E1sok form=E1j=E1ban.<br>
<br>
Bad Ems 15.000 lakos=FA f=FCrd=F5v=E1ros Koblenzt=F5l mintegy 18 kilom=E9ter=
nyire
d=E9l-keletre, a Lahn partj=E1n. Aut=F3p=E1lya k=F6ti =F6ssze Frankfurttal =
=E9s
K=F6lnnel.<br>
<br>
Az =F6szd=F6nd=EDj havi 2000 DEM. A rezidencia =E1ltal=E1ban 11 h=F3napra=
 sz=F3l, 2002.
janu=E1r 15-t=F5l december 15-ig. A K=FCnstlerhaus egy lak=F3szob=E1t=
 (zuhannyal =E9s
WC-vel) =E9s egy m=FBteremet biztos=EDt minden k=E9pz=F5m=FBv=E9sz sz=E1m=E1=
ra. Ezen k=EDv=FCl
m=FBhelyek, fot=F3laborat=F3rium, k=F6nyvt=E1r =E9s komputerek =E1llnak
rendelkez=E9sre.<br>
<br>
P=E1ly=E1zni csak a K=FCnstlerhaus Schlo=DF Balmoralt=F3l beszerzett jelentk=
ez=E9si
lapon lehet, amelyen minden sz=FCks=E9ges inform=E1ci=F3 megtal=E1lhat=F3 a
p=E1ly=E1zathoz mell=E9kelend=F5 kieg=E9sz=EDt=F5 anyagokr=F3l is. A=
 jelentkez=E9si lapokat
=EDr=E1sban k=E9rhetik a K=FCnstlerhaus Schlo=DF Balmoral titk=E1rs=E1g=E1t=
=F3l, vagy
let=F6lthet=F5 a K=FCnstlerhaus weboldal=E1r=F3l:
<a href=3D"http://www.balmoral.de/phil/balmoral-application.pdf"=
 eudora=3D"autourl">http://www.balmoral.de/phil/balmoral-application.pdf</a>=
<br>
<br>
A p=E1ly=E1zati hat=E1rid=F5: 2002. augusztus 25. (postab=E9lyegz=F5=
 szerint)<br>
<br>
K=FCnstlerhaus Schlo=DF Balmoral<br>
Villenpromenade 11<br>
D-56130 Bad Ems<br>
Telefon (02603) 9419-0<br>
Telefax (02603) 9419-16<br>
e-mail: <font color=3D"#0000FF">info@balmoral.de<br>
<a href=3D"http://www.balmoral.de/"=
 eudora=3D"autourl">http://www.balmoral.de</a><br>
</font></html>

--=====================_26413971==_.ALT--