[artinfo] [Studio K] play Bergman

Studio K studiok@elender.hu
Wed, 11 Apr 2001 13:49:11 +0200


--=====================_11682087==_.ALT
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable


St=FAdi=F3 K Sz=EDnh=E1z              A z=F6ldl=E1mp=E1s h=E1z

Budapest, IX. M=E1ty=E1s u.9 M=B0 K=E1lvin t=E9r (R=E1day utca), aut=F3val a=
 L=F3nyay utc=E1b=F3l

<http://www.szinhaz.hu/studiok>http://www.szinhaz.hu/studiok=20
              216-7170
emutat=F3: 2001. =E1prilis 20-=E1n, p=E9ntekenmajd 24-=E9n, kedden, valamint
m=E1jus 3-=E1n, cs=FCt=F6rt=F6k=F6n, 4-=E9n, p=E9nteken, 5-=E9n, szombaton
este f8-kor

Konfesszi=F3Ingmar Bergman


Lelki =FCgy c. hangj=E1t=E9ka nyom=E1n

K=FAnos L=E1szl=F3 ford=EDt=E1s=E1nak felhaszn=E1l=E1s=E1valSzerepl=F5k

Balog Judit

                Holl=F3si Frigyes

Majsai-Nyilas T=FCnde

                Hannus Zolt=E1n

Ruh=E1k:

Tordai Hajnal

Szcenika: Terray Barnab=E1s

F=E9ny: Fodor Gergely

Dramaturg: Forg=E1ch Andr=E1s

Rendez=F5

S=F3lyom Andr=E1sAz elmegy=F3gyint=E9zetbe z=E1rt k=E9t n=F5 egyike sem hisz az orvosi=
 seg=EDts=E9gben,

ez=E9rt =F6ntudatlanul az =F6ngy=F3gy=EDt=E1s pszichodr=E1m=E1j=E1t=
 j=E1tssz=E1k.

----------
Tan=E1csos el=F5ad=E1s el=F5tt n=E9h=E1ny nappal telefonon vagy a=
 honlapunkon on line=20
helyet foglalni. Az =EDgy f=E9lretett jegyeket az el=F5ad=E1s napj=E1n, a=
 kezd=E9s=20
el=F5tt negyed =F3r=E1val lehet =E1tvenni.on line: <http://www.szinhaz.hu/studiok>www.szinhaz.hu/studiok

( 216-7170

Konfesszi=F3 ez el=F5ad=E1sunk c=EDme, amely sz=F3 az =F5szinte kifejez=E9s=
 keres=E9s=E9t=20
jelenti, a bels=F5 k=E9nyszeres vallom=E1st, a gy=F3n=E1st, a lelki=
 megtisztul=E1s=20
ut=E1ni k=E9ts=E9gbeesett v=E1gyat.

Milyen a lelked? Titkolni pr=F3b=E1lod, vagy =E9pp ellenkez=F5leg?

Ingmar Begman Lelki =FCgy c=EDm=FB hangj=E1t=E9ka alapj=E1n indultunk el=
 (1990-ben=20
mutatta be a Sv=E9d R=E1di=F3sz=EDnh=E1z, magyarul a Nagyvil=E1g 1996/6-os=
 sz=E1m=E1ban=20
jelent meg) azon az igaz=E1n testk=F6zeli =F6sv=E9nyen, amelyen egy=
 szobasz=EDnh=E1z=20
j=E1rhat.

Az el=F5ad=E1s t=F6rt=E9nete n=F5kr=F5l sz=F3l, akik k=E9nyszeresen=
 =F6sszez=E1rva =E9lnek;=20
valamint f=E9rfiakr=F3l, akik szabadok, de boldogtalanok.

Mi=E9rt van az, hogy a n=F5 legink=E1bb egy m=E1sik n=F5 el=F5tt, m=EDg a=
 f=E9rfi - hasonl=F3=20
m=F3d - szint=E9n csak f=E9rfi el=F5tt k=E9pes a hazudoz=E1s beton szobr=E1n=
ak=20
d=F6nt=F6get=E9s=E9re?S=F3lyom Andr=E1sT=E1mogat=F3kNemzeti Kultur=E1lis =D6r=F6ks=E9g Miniszt=E9riuma

NKA Sz=EDnh=E1zi Koll=E9giuma

SOROS Alap=EDtv=E1ny

Ferencv=E1rosi =D6nkorm=E1nyzat

F=F5v=E1rosi =D6nkorm=E1nyzat Kultur=E1lis Bizotts=E1ga

valamint a Magyar Sz=EDnh=E1zi Port=E1l =E9s az ad=F3juk 1%-=E1t nek=FCnk=
 juttat=F3 bar=E1taink
A szinhaz honlapja:=20
<http://www.szinhaz.hu/studiok>http://www.szinhaz.hu/studiok


--=====================_11682087==_.ALT
Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html>
<font face=3D"Arial CE, Helvetica" size=3D6 color=3D"#008000"><b>
<dir><div align=3D"center">

St=FAdi=F3 K
Sz=EDnh=E1z&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp=
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb=
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</font><font face=3D"Arial CE, Helvetica" size=3D5>A z=F6ldl=E1mp=E1s=
 h=E1z<br>
<br>
</font><font face=3D"Arial CE, Helvetica">
Budapest, IX. M=E1ty=E1s u.9 </font><font size=3D2>M=B0 K=E1lvin t=E9r=
 (R=E1day utca),
aut=F3val a L=F3nyay utc=E1b=F3l<br>
<br>
</font><font face=3D"Arial CE, Helvetica">
<a href=3D"http://www.szinhaz.hu/studiok">http://www.szinhaz.hu/studiok</a>&=
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp=
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb=
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&=
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
216-7170</font><font face=3D"arial" size=3D2>
</dir>Bemutat=F3: 2001. =E1prilis 20-=E1n, p=E9ntekenmajd 24-=E9n, kedden, v=
alamint
<br>
m=E1jus 3-=E1n, cs=FCt=F6rt=F6k=F6n, 4-=E9n, p=E9nteken, 5-=E9n, szombaton=
 <br>
este f8-kor<br>
<br>
</font><font face=3D"Arial CE, Helvetica" size=3D7=
 color=3D"#800000">Konfesszi=F3<br>
<br>
<br>
</font><h1><b>Ingmar Bergman <br>
<br>
<br>
<font size=3D4>Lelki =FCgy c. hangj=E1t=E9ka
nyom=E1n</font></b></h1><font face=3D"Arial CE, Helvetica" size=3D4>K=FAnos
L=E1szl=F3 ford=EDt=E1s=E1nak felhaszn=E1l=E1s=E1val<br>
<br>
</font>&nbsp;<br>
<br>
<font face=3D"Arial CE, Helvetica" size=3D4>Szerepl=F5k<br>
<br>
</font><font face=3D"Arial CE, Helvetica" size=3D5 color=3D"#000080"><b></di=
v>
<div align=3D"right">
Balog Judit<br>
<br>
</div>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs=
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n=
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Holl=F3si Frigyes<br>
<br>
<div align=3D"right">
Majsai-Nyilas T=FCnde<br>
<br>
</div>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs=
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n=
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Hannus Zolt=E1n<br>
<br>
</font></b><font face=3D"Arial CE, Helvetica" size=3D4><div align=3D"center"=
>
Ruh=E1k:<br>
<br>
<b>Tordai Hajnal<br>
<br>
</font></b><font face=3D"Arial CE, Helvetica">Szcenika: <b>Terray
Barnab=E1s<br>
<br>
</b></div>
F=E9ny: <b>Fodor Gergely<br>
<br>
</font></b><font size=3D1><div align=3D"center">
&nbsp;<br>
<br>
</font><font size=3D2>&nbsp;<br>
<br>
</font><font face=3D"Arial CE, Helvetica" size=3D4>Dramaturg: <b>Forg=E1ch
Andr=E1s<br>
<br>
</b>Rendez=F5<br>
<br>
</font><font face=3D"Arial CE, Helvetica" size=3D6 color=3D"#800080"><b>S=F3=
lyom
Andr=E1s<br>
<br>
</font></b><i>&nbsp;<br>
<br>
<font face=3D"Arial CE, Helvetica" size=3D5>Az elmegy=F3gyint=E9zetbe z=E1rt=
 k=E9t n=F5
egyike sem hisz az orvosi seg=EDts=E9gben, <br>
<br>
ez=E9rt =F6ntudatlanul az =F6ngy=F3gy=EDt=E1s pszichodr=E1m=E1j=E1t=
 j=E1tssz=E1k. <br>
<hr>
</font></i><font face=3D"arial"><b>Tan=E1csos el=F5ad=E1s el=F5tt n=E9h=E1ny=
 nappal
telefonon vagy a honlapunkon on line <u>helyet foglalni</u>. Az =EDgy
f=E9lretett jegyeket az el=F5ad=E1s napj=E1n, a kezd=E9s el=F5tt negyed=
 =F3r=E1val lehet
=E1tvenni.<br>
<br>
&nbsp;<br>
<br>
on line:
<a href=3D"http://www.szinhaz.hu/studiok">www.szinhaz.hu/studiok</a><br>
<br>
</font><font face=3D"wingdings">(</font><font face=3D"Times New Roman, Times=
">
</font><font face=3D"arial">216-7170<br>
<br>
</font><font face=3D"arial" size=3D1>&nbsp;<br>
<br>
</font></b><font face=3D"arial" size=3D7>&nbsp;<br>
<br>
</div>
Konfesszi=F3</font><font face=3D"arial"> ez el=F5ad=E1sunk c=EDme, amely sz=
=F3 az
=F5szinte kifejez=E9s keres=E9s=E9t jelenti, a bels=F5 k=E9nyszeres=
 vallom=E1st, a
gy=F3n=E1st, a lelki megtisztul=E1s ut=E1ni k=E9ts=E9gbeesett v=E1gyat. <br>
<br>
Milyen a lelked? Titkolni pr=F3b=E1lod, vagy =E9pp ellenkez=F5leg? <br>
<br>
Ingmar Begman <i>Lelki =FCgy</i> c=EDm=FB hangj=E1t=E9ka alapj=E1n indultunk=
 el
(1990-ben mutatta be a Sv=E9d R=E1di=F3sz=EDnh=E1z, magyarul a Nagyvil=E1g 1=
996/6-os
sz=E1m=E1ban jelent meg) azon az igaz=E1n testk=F6zeli =F6sv=E9nyen, amelyen=
 egy
szobasz=EDnh=E1z j=E1rhat.<br>
<br>
Az el=F5ad=E1s t=F6rt=E9nete n=F5kr=F5l sz=F3l, akik k=E9nyszeresen=
 =F6sszez=E1rva =E9lnek;
valamint f=E9rfiakr=F3l, akik szabadok, de boldogtalanok. <br>
<br>
Mi=E9rt van az, hogy a n=F5 legink=E1bb egy m=E1sik n=F5 el=F5tt, m=EDg a=
 f=E9rfi -
hasonl=F3 m=F3d - szint=E9n csak f=E9rfi el=F5tt k=E9pes a hazudoz=E1s beton=
 szobr=E1nak
d=F6nt=F6get=E9s=E9re? <br>
<br>
</font><font face=3D"arial" size=3D2><div align=3D"center">
&nbsp;<br>
<br>
</div>
<div align=3D"right">
S=F3lyom Andr=E1s<br>
<br>
</div>
<div align=3D"center">
&nbsp;<br>
<br>
</font><font face=3D"Arial CE, Helvetica">T=E1mogat=F3k <br>
<br>
</font>&nbsp;<br>
<br>
<font face=3D"Arial CE, Helvetica">Nemzeti Kultur=E1lis =D6r=F6ks=E9g
Miniszt=E9riuma<br>
<br>
NKA Sz=EDnh=E1zi Koll=E9giuma<br>
<br>
SOROS Alap=EDtv=E1ny<br>
<br>
Ferencv=E1rosi =D6nkorm=E1nyzat<br>
<br>
F=F5v=E1rosi =D6nkorm=E1nyzat Kultur=E1lis Bizotts=E1ga<br>
<br>
valamint a Magyar Sz=EDnh=E1zi Port=E1l =E9s az ad=F3juk 1%-=E1t nek=FCnk ju=
ttat=F3
bar=E1taink<br>
</font></div>
A szinhaz honlapja:
<a href=3D"http://www.szinhaz.hu/studiok">http://www.szinhaz.hu/studiok
<br>
<br>
</a></html>

--=====================_11682087==_.ALT--